Відділ освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради

Контакти: м. Жовті Води, вулиця Гагаріна, 36
                   Mail: goroo@ua.fm
                   Сайт: https://goroozv.dnepredu.com/ 

Графік роботи: понеділок – четвер: 08.00-17.00;
                            п’ятниця: 08.00-16.00;
                            обідня перерва: 12.00-12.45.

Графік прийому громадян:

Структура відділу:

Мета, напрямки діяльності, основні завдання відділу освіти відповідно до делегованих засновником повноважень

1.Метою діяльності відділу освіти є: створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему дошкільної, початкової, базової, профільної та позашкільної освіти, яка є безоплатною та обов’язковою для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору для задоволення потреб громади міста.

1.2.Відповідно до делегованих засновником повноважень відділ освіти виконує наступні завдання:
– Реалізація державної політики у сфері освіти, контроль за дотриманням законодавства в комунальних закладах освіти, що перебувають у підпорядкуванні відділу освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.
– Аналіз стану освіти в місті, розробка та організація виконання міської програми розвитку комунальних закладів освіти.
– Прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, формування мережі закладів освіти згідно з освітніми потребами громади міста та вимог чинного законодавства.
– Сприяння створенню умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти.
– Моніторинг виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
– Координація створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища.
– Координація діяльності закладів освіти, роботи щодо затвердження статутів закладів освіти, їх реєстрації у встановленому законодавством порядку, організації ліцензування закладів освіти, формування замовлення бланків документів про освіту; забезпечення ними закладів освіти.
– Координація забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти.
– Підготовка проектів рішень про закріплення за закладами освіти  території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

1.3. Організація науково-методичного супроводу закладів освіти:
– Інформаційно-методичний супровід закладів освіти і педагогічних працівників.
– Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
– Сприяння розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, професійного рівня.
– Координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти, міських методичних об’єднань та інших форм методичної роботи з педагогічними працівниками.
Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, участь у роботі атестаційних комісій.
– Моніторинг якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 
– Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень  навчально-методичного забезпечення дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.
– Патронаж закладів освіти, які мають статус експериментальних  майданчиків, і надання їм методичної допомоги.
– Методичний супровід впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних та інноваційних методів організації навчання і виховання.
– Проведення міських етапів фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям методичної допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.
– Взаємодія з відділеннями Малої академії наук України та інших учнівських товариств, проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, тощо; методичний супровід підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.
– Методичний супровід організації інформаційно-комунікаційної взаємодії та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладами освіти.
– Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників.
– Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників міста.

1.4. Організація фінансово-господарського супроводу закладів освіти:
– Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності  в закладах освіти.
– Організація збору та опрацювання інформації і формування банку даних, що стосується фінансово-господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та відділу освіти в порядку, встановленому законодавством.
– Узагальнення бюджетних запитів щодо обсягів видатків закладів освіти до проекту місцевого бюджету для подання їх головному розпоряднику.
– Організація роботи по складанню кошторисів доходів і видатків закладів освіти, подання їх на затвердження головному розпоряднику.
– Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.
– Організація розподілу централізовано отриманих навчальних матеріалів, обладнання, навчально-наочних посібників, підручників.
– Внесення пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, аналіз їх використання.
– Контроль за використанням коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, а також коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.
– Здійснення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів закладів освіти.
– Координація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.
– Координація роботи щодо дотримання в закладах освіти правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог і заходів з охорони праці.
– Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів керівниками закладів освіти та їх працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів закладів освіти в судах.
– Ведення та облік кадрової документації керівників закладів освіти, забезпечення зберігання трудових книжок керівників закладів освіти. Підготовка та подання компетентним органам кадрової звітності.
– Вирішення інших питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності закладів освіти.

1.5.Інша діяльність відділу освіти:
– Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
– Інформує громаду міста про стан та перспективи розвитку освіти в місті.
– Взаємодіє з органами громадського самоврядування.
– Забезпечує розгляд звернень  громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.
– Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників закладів освіти.
– Здійснює спільно із закладами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей та проводить оздоровчі заходи, створює безпечні умови для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищах, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та учнів.
– Організовує в освітніх закладах міста заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради

Мережа класів, груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти міста Жовті Води на 2020/2021 навчальний рік   Додаток  Внесені зміни

Мережа груп закладів дошкільної освіти міста Жовті Води на 2020/2021 навчальний рік  Додаток  Внесені зміни

Вартость харчування вихованців, учнів комунальних закладів дошкільної, загальної середньої освіти Жовтоводської міської ради на 2021 рік